RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LIBEROSIS Aneta Libera Psychiatria i Psychoterapia Dzieci Młodzieży i Dorosłych
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@liberosis.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umowy powyższego zamówienia,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dłuższy (do czasu ustania potrzeby przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych i biznesowych administratora),
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.